Obres pendents que s’han de fer a la urbanització

PAVIMENTACIÓ                                   M2

Formacció de voravia (base)           987,4

Carre Anoia

Carre Falset

Carre Conca de Babera

—————————————————–

Formacció de voravia (panot)           8.932

Capa aglomerat rodadura                22.400

—————————————————–

Senyalització horitzontal

Senyalització vertical

Bancs jardi

Papereres

Joc infantils

—————————————————–

CLAVEGUEREM RESIDUALS            UNT

Inspecció TV                                               1

Càmera de bombeig                                 1

——————————————————

CLAVEGUEREM PLUVIALS               UNT

Inspecció TV                                               1

——————————————————-

SERVEI D’AIGUA                                 UNT

Dipòsit regulador                                      1

——————————————————-

EMLLUMENAT  PÚBLIC                     UNT

Xarxa, fanals, quadre                              1

——————————————————-

POU                                                        UNT

Bombe                                                         1

Escomesa                                                    1

Mà d’obra                                                    1

Tanca i caseta                                             1

——————————————————–

LLEI URBANISME ART.120B             UNT

BASES D’ACTUACIO JUNTA

Reculada tanca carre Anoia                   1

_________________________________

 

Treballs a efectuar en breu a la urbanització

 Retirada de tubs d’aigua i restes d’obra

Manteniment herbes en paviment i voreres