Política de privacitat

  1. INFORMACIÓ A L’USUARI

JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LES PLANES DE CABRA des d’ara el Responsable, és responsable del tractament de les dades personals que l’Interessat pogués proporcionar-li a través de la present web, del correu electrònic, per telèfon, així com per qualsevol altre mitjà, i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents de protecció de dades personals, per la qual cosa se li facilita la següent informació sobre els possibles tractaments:

L’Interessat garanteix l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades, exonerant al Responsable, de qualsevol responsabilitat referent a això comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats i a comunicar al responsable qualsevol variació que es produeixi en els mateixos.

Els productes i serveis oferts pel Responsable no estan dirigits a menors d’edat, de manera que si l’Interessat és menor de 18 anys, preguem que no ens remeti la seva informació personal. En cas de rebre informació personal de menors de 18 anys, aquests seran suprimits en el moment que tinguem coneixement del fet.

El responsable realitzarà el tractament de les dades amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual l’Interessat els hagi facilitat:

CONTACTE / CONSULTES

Finalitat del tractament: donar resposta i fer el seguiment a les consultes, sol·licituds o peticions rebudes, així com mantenir el contacte amb aquelles persones que han mostrat interès per l’empresa, els seus productes o serveis.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i no se sol·liciti la seva supressió i, en cas de fer-ho, durant el temps que prevegi legislació aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.

Legitimació per al tractament de les dades: la base legal per al tractament de les dades està basada en l’interès legítim perseguit pel responsable per atendre i respondre les comunicacions o sol·licituds rebudes o el consentiment atorgat per l’Interessat en facilitar les seves dades.

PRESSUPOSTOS

Finalitat del tractament: la confecció dels pressupostos sol·licitats pels interessats, el seu posterior seguiment, així com mantenir el contacte amb aquelles persones que han mostrat interès per l’empresa, els seus productes o serveis.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i no se sol·liciti la seva supressió i, en cas de fer-ho, durant el temps que prevegi legislació aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.

Legitimació per al tractament de les dades: la base legal per al tractament és l’interès legítim del responsable per atendre les sol·licituds rebudes o el consentiment atorgat per l’Interessat en facilitar les seves dades.

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS O PRODUCTES

Finalitat del tractament: gestionar la prestació dels serveis o la venda dels productes acordats. Manteniment de les relacions contractuals / comercials entre ambdues parts, així com per dur a terme les tasques d’administració (facturació, cobraments, etc.) i per al compliment de les obligacions derivades de tot això.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre es mantinguin les relacions contractuals o mercantils entre ambdues parts i no se sol·liciti la seva supressió i, en cas de fer-ho, durant el temps que prevegi la normativa en vigor (fiscal, mercantil, seguretat ciutadana, etc.) respecte a la prescripció de responsabilitats.

Legitimació per al tractament de les dades: la base legal per al tractament de les dades és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, així com el compliment de les obligacions legals (fiscals, mercantils, seguretat ciutadana, etc.) que tot això implica.

REGISTRE USUARIS

Finalitat del tractament: la gestió d’usuaris i per gestionar i habilitar l’ús dels diferents serveis que s’ofereixen a la web i / o mitjançant l’App del Responsable.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran de forma indefinida mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i, en cas de fer-ho, durant el temps que prevegi legislació aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.

Legitimació per al tractament de les dades: la base legal per al tractament de les dades és el consentiment facilitat per l’Interessat en el moment de facilitar les seves dades.

ENVIAMENT DE CURRÍCULUM

Finalitat del tractament: arxiu i registre de documentació i currículum facilitades voluntàriament pels interessats per a futurs processos de selecció de candidats a llocs de treball a l’empresa.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Legitimació per al tractament de les dades: la base legal per al tractament de les dades és el consentiment que ens atorga l’Interessat en fer l’enviament o lliurament del mateix per a participar en processos de selecció o el consentiment atorgat per l’Interessat en facilitar les seves dades.

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat del tractament: emmagatzematge temporal d’imatges captades mitjançant càmeres de videovigilància per tal de preservar la seguretat de les persones, béns, instal·lacions i mercaderies.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant un termini màxim de 30 DIES, excepte quan hagin de ser conservades per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions, o siguin aportades als tribunals i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat

Legitimació per al tractament de les dades: la base legal per al tractament de les dades és l’interès Legítim del Responsable a preservar la seguretat de les persones, béns, instal·lacions i mercaderies.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o sigui necessària per al manteniment i desenvolupament de les relacions entre ambdues parts o per a la prestació del serveis, com ara, a títol enunciatiu, però no limitatiu :

– Administracions públiques competents, per al compliment de la normativa aplicable.

– Entitats financeres / bancàries, per a la gestió de cobraments i pagaments.

– Proveïdors de serveis contractats pel Responsable, que tindran la condició d’encarregat del tractament.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Com exercitar aquests drets?

Els Interessats podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit a JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LES PLANES DE CABRA, Carrer La Réria, 24 43810 El pla de Sta. Maria, indicant la referència «EXERCICI DRETS LOPD» o mitjançant el correu electrònic info@lesplanesdecabra.com, incloent una fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent i indicant el seu nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data i signatura. També podrà exercitar els seus drets a través de representació legal, en el cas, a més del DNI de l’interessat, haurà d’aportar-DNI i document acreditatiu de la representació del tercer.

Si ens ho demanen posarem a la seva disposició els formularis en els quals podrà exercitar aquests drets, indicant-nos quin dret desitja exercitar.

XARXES SOCIALS

Posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials de les pàgines oficials de JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LES PLANES DE CABRA, es regirà per aquest apartat, la resta de la política de privacitat, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui. El prestador tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar d’activitats productes i / o serveis de JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LES PLANES DE CABRA, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

  1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Interessats, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en els diversos formularis, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis sol·licitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i, manifestament, amb els principis descrits en el RGPD i la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.